11 Eksempler på bakgrunn for forslag, rapporter, avhandlinger, papirer

Eksempel på forslagbakgrunn

Eksempler på bakgrunnen for dette forslaget består av bakgrunnen for forslaget, rapporten, avhandlingen og papiret. Presentert med fremgangsmåten for å lage den og en fullstendig forklaring.


Generelt har et vitenskapelig arbeid en skrivestruktur som er forskjellig fra andre skriftlige arbeider. En av de karakteristiske delene er bakgrunnen.

Bakgrunnsdelen er en samling med flere emner som forteller om hva som ligger til grunn for forfatteren for å skrive verket.

Bortsett fra det, er bakgrunnen også ofte inkludert i viktige dokumenter som aktivitetsforslag. Derfor vil vi diskutere hvordan du kan skrive en bakgrunn riktig og riktig.

Eksempel på forslagbakgrunn

Definisjon av bakgrunn

"Bakgrunnen er noe som ligger til grunn for det forfatteren skal formidle i et verk."

Generelt settes bakgrunnen i begynnelsen av et vitenskapelig arbeid. Dette er slik at leserne først kan forstå den første beskrivelsen av forfatterens intensjon og formål.

Fyll ut bakgrunnen

Bakgrunnen er vanligvis innledet av problemer i miljøet, slik at forfatteren i den avsluttende delen vil forklare løsninger på disse problemene.

I det store og hele inneholder bakgrunnen følgende tre ting:

  1. Faktiske forhold, der forfatteren forteller situasjonen som er et problem og må løses.
  2. Ideelle forhold, eller forhold som forfatteren ønsker.
  3. Løsning, i form av en kort forklaring på problemløsning ifølge forfatteren.

Tips for å lage en bakgrunn

Eksempel på forslagbakgrunn

Etter å ha lest forklaringen ovenfor, kan vi selvfølgelig lage en bakgrunn for et papir. Her er noen tips for å gjøre det lettere å lage en bakgrunn:

1. Observasjon av problemet

Når vi lager bakgrunnen, bør vi se oss rundt og finne hvilke bekymringer det er i emnet på papiret.

2. Problemidentifikasjon

Etter å ha funnet et eksisterende problem, er neste trinn å identifisere problemet. Hensikten med identifikasjon er å tydelig identifisere problemet som står overfor fra den berørte personen eller gruppen, området eller til og med andre forhold knyttet til problemet.

3. Problemanalyse

Det neste trinnet etter å ha utforsket problemet mer er å analysere problemet. Problemer med kjent opprinnelse blir deretter studert dypere for å finne løsninger på disse problemene.

4. Avsluttende løsninger

Etter å ha analysert eksisterende problemer, må det trekkes konklusjoner om hvordan disse problemene skal løses. Løsningen blir deretter kort beskrevet sammen med forventede resultater i implementeringen av løsningen.

Eksempel på forslagets bakgrunn

Eksempel på forslagbakgrunn 1

1. Bakgrunn

Spirulina sp. er en mikroalge som sprer seg vidt, kan finnes i forskjellige typer miljø, både i brakkvann, marine og ferskvann (Ciferri, 1983). Dyrking av spirullina i dag er rettet mot forskjellige fordeler, inkludert som en behandling for anemi fordi spirulina inneholder høye nivåer av provitamin A, en rik kilde til ß-karoten, vitamin B12. Spirulina sp. inneholder også kalium, proteininnhold Gamma linolensyre (GLA) er høy (Tokusoglu og Uunal, 2006) og vitamin B1, B2, B12 og C (brun et al., 1997), så det er veldig bra når det brukes som fôr eller ingredienser til mat og medisin, og spirulina kan også brukes som en kosmetisk ingrediens.

Celleproduktivitet Spirulina sp. påvirket av de åtte hovedkomponentene av mediefaktorer, inkludert lysintensitet, temperatur, inokulasjonsstørrelse, oppløste faste stoffer, saltholdighet, makro- og mikronæringsstofftilgjengelighet (C, N, P, K, S, Mg, Na, Cl, Ca og Fe , Zn, Cu, Ni, Co og W) (Sanchez et al., 2008).

Mikronæringsstoffer er nødvendig i veksten av Spirulina sp. blant dem er elementene Fe, Cu og Zn. Fe-element er nødvendig av planter for dannelse av klorofyll, komponenter av cytokrome enzymer, peroksidase og katalase hvis spirulina sp. mangel på elementet Fe vil oppleve klorose (mangel på klorofyll). Zn-element er nødvendig for tryptofansyntese, enzymaktivator, og regulerer dannelsen av kloroplaster og stivelse når spirulina sp. mangel på Zn-elementer vil føre til klorose, og fargen på spirulina blir blek.

For selve dannelsen av Fe- og Zn-ioner kan den oppnås ved elektrolyse av vann. Elektrolyse av vann er en nedbrytningshendelse av vannforbindelser (H2O) blir oksygengass (O2) og hydrogengass (H2) ved å bruke en elektrisk strøm som passerer gjennom vannet (Achmad, 1992). Gass H2 veldig potensielt å bli brukt som energikilde på grunn av sin miljøvennlige natur (Bari og Esmaeil, 2010). Med Fe- og Zn-elektroder oppnås Fe2 + og Zn2 + -ioner.

Eksempel på bakgrunnsforslag 2

1.1. Bakgrunn

Nanomaterialteknologi utviklet seg på 1800-tallet, og selv nå utvikler teknologien seg raskt (Nurhasanah 2012). Denne teknologien bruker materiale som måler nanometer eller en per milliard meter (0,0000001) m for å forbedre ytelsen til en enhet eller et system (Y Xia, 2003). På nanoskalaen vil det være unike kvantefenomener som platinametall kjent som et inert materiale som blir katalytiske materialer i nanoskala og stabile materialer, som aluminium, blir brannfarlige, isolerende materialer blir til ledere i nanoskalaen (Karna, 2010).

Wolframoksydforbindelser i nanoskalaen vil ha unike egenskaper som kan brukes som fotokatalysatorer, halvledere og solceller (Asim, 2009). Wolframoksyd har en relativt lav båndgapetergi mellom 2,7-2,8 eV (Morales et al, 2008). Dette gjør wolframoksid følsomt overfor det synlige lysspekteret og har en ganske god fotoabsorpsjon i det synlige lysspekteret (Purwanto et al., 2010).

Wolframoksydforbindelser kan syntetiseres ved hjelp av flere metoder, inkludert sol-gel, flammeassistert spraytørking og flammeassistert spraypyrolyse (Takao, 2002). Den flammeassisterte spraypyrolysemetoden er metoden som ofte brukes. Foruten de lave kostnadene, er homogeniteten til nanopartiklene ganske god og kan brukes i store produksjonsmengder (Thomas, 2010). Denne metoden bruker en aerosolprosess der partiklene er suspendert i gassen slik at partiklene som dannes er veldig små (Strobel, 2007).

Basert på forskning utført av Purwanto et al. 2015 viser at resultatene av wolframoksyd dannet av 0,02 M ammonium paratungstate i 33% etanol løsemiddel 500 ml danner wolframoksidpartikler med en gjennomsnittlig størrelse på 10 mikrometer. Imidlertid er ikke dataene om wolframoksydpartikler dannet ved andre konsentrasjoner av ammoniumparatungstate oppført, så det er behov for ytterligere forskning for å bestemme resultatene av wolframoksyd dannet av flere konsentrasjonsvariasjoner i syntesen av wolframoksid-nanopartikler ved bruk av flammeassistert spraypyrolyse.

Eksempel 3

Bakgrunn

I overføringslinjen, spesielt radiofrekvens (RF) signaloverføring, er refleksjonskoeffisienten en av de grunnleggende parametrene [1]. Refleksjonskoeffisient er alltid inkludert i målingen av størrelsen på elektromagnetiske bølger, for eksempel RF-effekt, demping og antenneeffektivitet. Måling av refleksjonskoeffisienten er en viktig prosess for RF-kontakt og kabelindustri for å bestemme kvaliteten.

RF-signalet som genereres av signalgeneratorkilden, sendes til mottakerenheten (mottakeren). RF-signalet absorberes godt av mottakeren hvis det er en impedanstilpasning mellom overføringslinjen og mottakeren. Omvendt, hvis overførings- og mottakerlinjene ikke har perfekt impedansmatching, vil en del av signalet reflekteres tilbake til kilden. Det er vanlig å finne et reflektert RF-signal. Mengden av det reflekterte signalet uttrykkes i refleksjonskoeffisienten. Jo større refleksjonskoeffisientverdi, jo større blir det reflekterte signalet. Store signalrefleksjoner kan forårsake skade på RF-signalkilder, for eksempel signalgeneratorer.

Les også: Kingdom Plantae (Plants): Kjennetegn, typer og eksempler [FULL]

Effektivitet i prosessen med å overføre RF-signaler, spesielt i telekommunikasjonsindustrien, er nødvendig for å minimere driftskostnadene på sikt. En av måtene å gjøre dette på er å forhindre signaltap eller at signalet reflekteres tilbake til kilden. Hvis det reflekterte signalet er veldig stort, kan det skade signalkilden. Et av de forebyggende tiltakene før skade oppstår er å måle refleksjonskoeffisienten til en enhet for å finne ut hvor mye signalet vil reflekteres tilbake til kilden. Dermed kreves testing av telekommunikasjonsutstyr for å sikre kvaliteten. Denne testen kan gjøres ved å måle refleksjonskoeffisienten på sender- og mottakerinnretninger, for eksempel strømsensorer. En enhet med en liten refleksjonskoeffisient vil resultere i en effektiv og effektiv overføringsprosess. Derfor bygde LIPI Metrology Research Center som National Metrology Institute (NMI) et refleksjonskoeffisientmålesystem for RF-signalenheter. Refleksjonskoeffisientmålinger utføres i frekvensområdet fra 10 MHz til 3 GHz i samsvar med de ovennevnte målene. Med dette systemet håper man at det kan tilby tjenester til måling av refleksjonskoeffisienten for de berørte interessentene.

Eksempel på forslagbakgrunn 4

Bakgrunn

Det elektriske kraftdistribusjonssystemet er et bredt system som kobler ett punkt til et annet, så det er veldig følsomt for forstyrrelser som vanligvis er forårsaket av kortslutning og jordforstyrrelser. Disse forstyrrelsene kan føre til et betydelig spenningsfall, redusere systemstabiliteten, sette menneskers liv i fare og kan skade elektronisk utstyr. Så vi trenger et jordingssystem for utstyret.

I jordingssystemet, jo mindre verdien av jordmotstanden er, jo større er muligheten til å strømme strøm til bakken slik at feilstrømmen ikke strømmer og skader utstyret, dette betyr jo bedre jordingssystemet. Ideell jording har en motstandsverdi nær null.

Steder der jordmotstanden er høy nok, med steinete og tette jordforhold, kan det være umulig å redusere impedansreduksjonen til jordingssystemet med loddrett stangjording. En mulig løsning er å gi spesiell behandling for å forbedre jordingsmotstandsverdien . I denne oppgaven vil jordbehandling utføres ved bruk av kokosnøttkull for å oppnå den minste jordresistivitetsverdien, fordi generelt er resistiviteten til trekull lavere enn jordmotstanden.

Eksempel på forslagbakgrunn 5

Bakgrunn

Bruken av smøreolje / olje påvirker motorens ytelse fordi oljen fungerer som en friksjonsdemper mellom motorkomponenter som kan forårsake slitasje på motoren. Viskositet er den fysiske egenskapen til olje som indikerer bevegelseshastigheten eller smøremidlets motstand mot å strømme [1]. Olje har molekyler som ikke er polare [2]. Et ikke-polært molekyl som utsettes for et eksternt elektrisk felt vil føre til at en delvis ladning induseres og produsere et stort dipolmoment, og dets retning er proporsjonal med det eksterne elektriske feltet [3].

De elektriske egenskapene til hvert materiale har en unik verdi og størrelsen bestemmes av materialets indre forhold, slik som materialets sammensetning, vanninnhold, molekylære bindinger og andre indre forhold [4]. Måling av elektriske egenskaper kan brukes til å bestemme tilstanden og tilstanden til materialet, bestemme materialets kvalitet, tørkeprosessen og måle fuktighetsinnholdet ikke-destruktivt [5].

En studie av å måle de elektriske egenskapene til olje er utført av Putra (2013) [6], nemlig å måle kapasitansen ved å bruke en parallell kondensatorplate for å lage en kvalitetssensor på oljen. Derfor måling av kapasitans og dielektrisk konstant ved hjelp av dielektrisk metode eller parallell plate ved lave frekvenser og endringer i viskositet. Denne målingen forventes å bli brukt som en foreløpig studie i måling av viskositet ved hjelp av den dielektriske metoden.

Formålet med denne studien er å bestemme bruken av den dielektriske metoden for å måle kapasitansverdien og dielektrisk konstant av olje, samt måle kapasitansen og dielektriske konstanter av olje på endringer i frekvens- og viskositetsendringer.

Eksempel på forslagbakgrunn 6

Bakgrunn

Superledende er et materiale som helt kan lede store mengder elektrisk strøm uten å oppleve motstand, slik at det superledende materialet kan dannes av ledning som brukes til å skape et stort magnetfelt uten å oppleve en oppvarmingseffekt.

Et stort magnetfelt kan brukes til å løfte tunge belastninger gjennom likheten mellom magnetpoler, slik at det kan brukes til å bygge et svevetog uten å bruke hjul. Uten hjulfriksjon kan toget som transportmiddel bevege seg raskt og krever lite energi. Det er en sammenheng mellom et sterkt magnetfelt og høy kritisk temperatur (Tc) av superledende materialer, hvor det med en høy kritisk temperatur vil være lettere å lage 2 magnetiske felt sterke.

Dannelsen av superledende strukturer basert på Planar Weight Disparity (PWD) kan øke den kritiske temperaturen til et superledende materiale (Eck, J.S., 2005). Fordelene med andre superledende materialer inkluderer datalagringsmedier, spenningsstabilisatorer, raske datamaskiner, energisparere, generatorer med høyt magnetfelt i kjernereaktorer i fusjon og SQUID superfølsomme magnetfeltsensorer.

High Tc superledende systemer er generelt flerkomponentforbindelser som har et antall forskjellige strukturelle faser og en kompleks krystallstruktur. Pb2Ba2Ca2Cu3O9-systemet er også en keramisk oksydforbindelse som har en flerlagsstruktur med en karakteristisk CuO2-laginnføring. Det er en sammenheng mellom den superledende strukturen og den kritiske temperaturen (Frello, T., 2000), slik at dannelsen av strukturer basert på Planar Weight Disparity (PWD) er ment å øke den kritiske temperaturen til superledere (Barrera, EW et.al., 2006). Som en flerkomponentforbindelse krever Pb2Ba2Ca2Cu3O9-systemet flere bestanddeler som materialer for å danne komplekse strukturelle lag .

Eksempel 7

Bakgrunn

En måte å behandle kreft på er å bruke stråling. Eksterne strålebehandlingsapparater som bruker Cobalt-60 (Co-60) fungerer for kreftbehandling ved å gi gammastråling (γ) fra Co-60. Gamma-stråling er rettet mot deler av kroppen slik at den kan drepe kreftceller, men er mindre sannsynlig å treffe sunne kroppsceller [1]. I denne artikkelen er designet som skal lages tykkelsen på betongveggene i stråleterapirom, ved hjelp av en Co-60 isotopkilde med en aktivitet på 8000 Ci og er planlagt å plasseres i et rom på sykehusstedet . Kilden til Co-60-isotopen er i Gantry som er beskyttet av strålingsskjerming og vinkelen kan justeres fra 00 til 3600 [1], slik at kreftceller kan bestråles fra forskjellige retninger nøyaktig. For å oppfylle sikkerhetsaspektene på eksponeringstidspunktet, må rommet der strålebehandlingsflyet befinner seg oppfylle gjeldende sikkerhetskrav, der skillveggen fungerer som et strålingsskjerm. Veggene er planlagt laget av betong.

Les også: Distribusjon av flora i verden (komplett) og forklaringen

I samsvar med strålingssikkerhetsbestemmelsene, nemlig SK. BAPETEN nr. 7 av 2009 om strålingssikkerhet ved bruk av industrielt radiografisk utstyr sier at: - Skjermende vegger i rom tilknyttet lokalsamfunnets medlemmer, verdien av dosegrensen bør ikke overstige 5 mSv per år. - Doseringsgrenseverdien bør ikke overstige 50 mSv per år for å beskytte veggene i rommet i kontakt med strålingsarbeidere. [2] Egenskapene til romskilleveggen må tilpasse seg bruken av rommet ved siden av stråleterapirommet. Tykkelsen på betongveggen kan estimeres ved å beregne arbeidsbelastningen per uke, avstanden fra veggkildene og tillatt dosegrenseverdi (NBD). Fra beregningen forventes det at veggtykkelsen har oppfylt sikkerhetskravene.

Eksempel 8

Bakgrunn

På dette tidspunktet er publikums oppmerksomhet rundt helseovervåking veldig høy, noe som det økende antall tilgjengelige helseovervåkingsutstyr viser. Slik at kravet om å lage verktøy som kan brukes på menneskekroppen eller som er bærbare enheter, er veldig nødvendig. For å lage denne enheten er det behov for materialer som kan festes til menneskekroppen og kan være direkte relatert til telemedisin eller biomedisinsk konsept. I dette konseptet er materialet som kan påføres tøy. For å avgjøre om materialet er egnet for bruk som en bærbar enhet, må vi imidlertid først vite stoffets egenskaper. Materialets egenskaper er nært knyttet til permittivitetsverdien, fordi permittivitetsverdien er en viktig verdi for å bestemme egenskapene til et materiale. Slik at i dette sluttprosjektet utføres måling av permittivitetsverdier på stoffmaterialer.

I dette avsluttende prosjektet er forskjellige typer stoffer testet for å beregne permittiviteten, nemlig aramid, bomull og polyester, i tillegg til at substratmaterialet Fr-4 brukes som analysemateriale ved hjelp av den transmisjonslinjebaserte mikrostripemetoden. Denne metoden bruker 3 hindringer og et to-porters S-parametersett som kan minimere feil eller feil på grunn av luftspalten mellom mikrostriplinjene i prøven og impedansforskjellen som vanligvis er et problem på overføringslinjen.

Dielektrisk tillatelse er et mål på motstanden ved å danne et elektrisk felt gjennom et medium. I visse dimensjoner og avstander av hindringen, vil den laveste verdien for returstap (S-parameter) oppnås, og fra denne verdien kan forfatteren bestemme materialets permittivitetsverdi. For å få den dielektriske permittivitetsverdien, kan den beregnes ut fra verdien av S-parameteren oppnådd fra simuleringen og direkte måleresultater ved hjelp av en VNA (vektornettverksanalysator).

Det er håpet at fra dette avsluttende prosjektet kan forskning bestemme verdien av dielektrisk permittivitetsmåling av de 4 materialene ovenfor ved hjelp av en arbeidsfrekvens på 2,45 GHz, slik at den kan implementeres i helsesektoren eller materialet som testes kan modifiseres i slik at det blir et verktøy eller en enhet etter behov.

Eksempel 9

Bakgrunn

De spesielle egenskapene til ferroelektriske materialer er dielektriske, pieroelektriske og piezoelektriske egenskaper. Bruk av ferroelektriske materialer utføres på grunnlag av disse egenskapene.I denne studien ble bruken av ferroelektriske materialer basert på deres dielektriske egenskaper utført. Ferroelektriske materialer kan fremstilles etter behov og integreres enkelt i form av enheter. Enhetsapplikasjonen basert på hystereseegenskaper og høy dielektrisk konstant er DRAM (Dynamic Random Access Memory) [1].

Det ferroelektriske materialet som har den mest interessante blandingen av egenskaper for minneapplikasjoner er Barium Strontium Titanate. BST-materiale har høy dielektrisk konstant, lav dielektrisk tap, lav lekkasjestrømtetthet. En høy dielektrisk konstant vil øke kapasitansen til ladningen høyere, slik at ladelagringen også blir mer [1]. Fremstillingen av BST kan gjøres på flere måter, inkludert Metalorganic Chemical Vapor Deposition (MOCVD) [2], Pulsed Laser Deposition (PLD) [3], Magnetron Sputtering [4], samt Chemical Solution Deposition eller solgel-metode og fast stoff fase reaksjonsmetode (fast tilstand). reaksjon) [5].

Eksempel 10

Bakgrunn

Observasjon er viktig, spesielt innen utdanning for å finne ut hvordan du kan undervise riktig for lærere på hver skole. I dette tilfellet gjennomførte jeg også observasjonsaktiviteter på SD Ningrat 1-3 Bandung for å oppfylle oppgaven med å lære observasjonsrapporter utført av læreren mens jeg underviste i klasserommet.

Med denne observasjonsaktiviteten håper vi at vi kan finne ut hvordan lærere underviser og utdanner elevene sine. Vi kan også velge hvilke metoder vi vil bruke på studentene våre senere og hvilke metoder som ikke skal brukes. På Ningrat Elementary School gjennomførte jeg flere undersøkelser og søkte informasjon om undervisnings- og læringsaktiviteter.

Skolen er en institusjon spesielt designet for å undervise studenter av lærere. Grunnskoleutdanning i skolen er det viktigste for å lage kvalitetselever. Etter å ha gjort observasjoner på Ningrat Elementary School, ble jeg kjent med læringen i verdensspråkstimene, som fortsatt er lav, og dette må forbedres.

Leksjonsplanene som ble utført av lærerne der, viste seg ikke å være i samsvar med implementeringen, så det var flere hindringer som lærerne måtte møte når de underviste verdensspråket. Da er løsningen som tilbys disse lærerne å endre lærermekanismen i undervisningen i verdensspråkstimer.

Hver person har sin egen unikhet og evner som er helt forskjellige. Noen er raske til å forstå leksjonene som læreren har gitt, men andre går tregt. Ikke bare det, egenskapene til hver elev i skolene er selvfølgelig forskjellige, det er elever som utmerker seg, men det er også de som er fulle av problemer på skolen.

Etter at denne observasjonen ble gjort, lærte jeg også hvordan jeg skal håndtere studenter som har forskjellige egenskaper. Jeg lærte også å forstå hvordan jeg skulle undervise fra alle lærere som underviser på SD Ningrat, slik at jeg en dag kan bruke den når jeg begynner å undervise på skolen.

Eksempel 11

Bakgrunn

17. august er det mest etterlengtede øyeblikket for alle verdensborgere, inkludert innbyggerne i Cantiga Village. Fordi på denne datoen feirer vi verdens republikkens uavhengighetsdag. Av denne grunn bør vi være stolte og glade for å ønske denne historiske dagen velkommen.

I tillegg til opplivelse kan 17. august-markeringen også fremme en følelse av kjærlighet og nasjonalisme for nasjonen. For på denne dagen blir vi igjen minnet om fortjenesten til helter som forener seg uavhengig av etnisitet, rase og religion for å kjempe for verdens frihet.

Av denne grunn er det bare naturlig for folket i Cantiga Village å arrangere en begivenhet for å opplive dette lykkelige øyeblikket. Videre deltar folket i Cantiga Village aktivt i å lage uavhengighetshendelser.

Arrangementer som vil bli holdt vil være i form av seremonier, gjensidig samarbeid og konkurranser for barn. Med disse forskjellige begivenhetene kan vi styrke brorskap, vennskap og nasjonalisme som et forsøk på å praktisere Pancasila.

Dermed kan artikkelen om bakgrunnsdiskusjonen sammen med eksempler forhåpentligvis være nyttig.

Siste innlegg

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found